× close ? help √ save end of line: Text editor: /enskildfirma.nu/versionhistorik.html eFRedo | Bokföringsprogram för Enskild Firma
Version / Datum Nyheter
7.2.01 / 2023-03-29

Möjlighet att registrera avgifter till A-kassa som skattereduktion
I formuläret Balansräkning infört möjligheten att visa belopp för Eget kapital och Skulder som positiva
I formulär för Fakturor/Kvitton infört möjlighet att slippa fråga om att visa sparad Pdf-fil

7.1.01 / 2022-04-03

Uppdatering av skatteuträkning gällande inkomstår 2021 och 2022

7.0.01 / 2022-02-09

I ett flertal formulär infört att totalbelopp för aktuella rader visas nere i statusraden
I formulären Balansräkning, Resultaträkning och Huvudbok infört kryssruta för att välja helår som period
I ett flertal formulär åtgärdat så att rutnät inte laddas om ifall det inte är nödvändigt
Uppdatering av skatteuträkning gällande inkomstår 2021

6.8.07 / 2021-03-19

Åtgärdat så att betalning till skogskonto hanteras på rätt sätt gällande skatteuträkning och underlag för NE-blanketten
Åtgärdat så att rätt procentsats används vid räntefördelning år 2020 och 2021
Ändrat så att menyval för återlagring av säkerhetskopia alltid är aktivt

6.8.06 / 2021-02-04

Åtgärdat underlag för blankett NE avseende beräknat avdrag för egenavgifter 2020

6.8.05 / 2021-01-20

Åtgärdat skatteuträkning avseende egenavgifter för 2020

6.8.04 / 2020-04-19

Åtgärdat underlag för blankett NE avseende beräknat avdrag för egenavgifter 2019 och 2020

6.8.03 / 2020-04-18

Åtgärdat skatteuträkning avseende egenavgifter för 2019 och 2020
Åtgärdat så att SIE-import inte visar felmeddelande

6.8.02 / 2020-02-25

Åtgärdat skatteuträkning avseende i vissa inkomstintervall felaktigt grundavdrag för pensionärer år 2019
Vid lagring och återlagring av säkerhetskopia ändrat dialogen och åtgärdat så att hela sökvägen visas
Vid bokföring av faktura ändrat så att Bokför- och Registrera-knapp är förvalda vid bokföring och registrering av kundfordran

6.8.01 / 2019-11-27

Åtgärdat så att datum för år 2020 formateras rätt när det skrivs med 6 siffror
I formulär för Fakturor / Kvitton lagt till kryssruta för att slippa möjlighet att skriva ut bokföringsorder för bokförd faktura
Åtgärdat i formulär för Skatteuträknat Resultat år 2019 så att rätt årtal anges vid Avgår: Preliminär skatt

6.7.08 / 2019-04-25

Rensat bort menyval som inte längre gäller under Deklarations-menyn
Ändrat så att total skattesats för person och inkomstår visas med 3 decimaler
Vid registrering av kundfordran, åtgärdat så att förfallodatum inte ibland visar fel

6.7.07 / 2018-12-23

Åtgärder för skatteuträkning gällande statlig skatt för 2018
Åtgärdat så att jobbskatteavdrag beräknas 2018 även för de som är födda år 1952
Ändrat belopp gällande reducerat grundavdrag för år 2018
Åtgärdat så att hantering av verifikationsbibliotek fungerar med pekdon

6.7.06 / 2018-04-13

Åtgärder för skatteuträkning gällande skatt för expansionsfond och egenavgifter vid låga underlag
Åtgärdat så att programmet inte ska öppnas i minimerat format

6.7.05 / 2017-12-11

Åtgärdat så att valutakurser återigen kan hämtas och visas med automatik
Åtgärdat så att fakturarubrik även kan ändras för LeveransAdress

6.7.04 / 2017-04-10

Åtgärdat så att rätt egenavgifter beräknas för de som uppbär hel ålderspension eller erhållit sjuk- eller aktivitetsersättning
Åtgärdat så att vid skapande av SRU-fil eventuellt underlag för negativ räntefördelning lagras som positivt värde

6.7.03 / 2017-03-30

Åtgärdat att fel belopp visades i underlag för deklarationsblankett NE ruta R43 när det gällde personer under 26 år

6.7.02 / 2017-03-28

Åtgärdat fel som uppstod i visst intervall vid beräkning av jobbskatteavdrag
Infört vid visning av skattesatser att begravnings- och kyrkoavgift visas med tre decimaler
Åtgärdat vid SIE-import att decimalbelopp utan inledande nolla godkänns
I huvudbok utökat bredd på kolumn för verifikationsnummer
I formulär för registrering av nya fakturor åtgärdat att felmeddelande inte visas ifall värde för betaldagar är tomt

6.7.01 / 2016-11-29

Infört att programmet vid start öppnar huvudformulär i samma storlek som när det senast avslutades
Infört att programmet vid start öppnar samtliga formulär som var öppna när det senast avslutades
Infört att samtliga uppgifter om kunder kan lagras i textfil, vilken sedan kan öppnas i t.ex. excel
Åtgärdat fel som kunde uppstå vid skapande av ny faktura när formulär innehållande tidigare registrerade fakturor samtidigt var öppet

6.6.01 / 2016-04-02

Infört möjlighet att för deklarationsblankett NE och NEA lagra SRU-filer för överföring till Skatteverket

6.5.01 / 2015-12-28

Förändrat skatteuträkning för inkomstår 2015, bl.a. gällande egenavgifter för ungdom
Infört att lön gällande sjukersättning och aktivitetsersättning registreras för sig
Förberedande åtgärder gällande inkomstår 2016

6.4.01 / 2015-10-06

Åtgärdat problem med scrollning/scrollhjul i rutnät
I formulär med dubbla rutnät infört att höjdjustering kan göras även i det undre rutnätet
Infört funktion för kopiering av faktura
Åtgärder gällande skatteuträkning

6.3.03 / 2015-01-25

Åtgärder för förbättrad skatteuträkning gällande grundavdrag för pensionärer samt jobbskatteavdrag

6.3.02 / 2015-01-06

Ändrat namn på konton inför förändrad Mervärdesskattedeklaration inkomstår 2015

6.3.01 / 2014-12-29

Åtgärder gällande förändrad Mervärdesskattedeklaration inför inkomstår 2015
Tillägg av ett antal nya konton gällande beskattningsunderlag för import av varor

6.2.01 / 2014-11-18

Ny rutin för rensning av år i verksamhet
Förändrad rutin för beställning av uppgradering
Åtgärder gällande skatteuträkning
Åtgärdat problem som kunde uppstå vid långa fakturanummer

6.1.01 / 2014-04-30

Ny version av underlag för deklarationsblankett gällande Beräkning av räntefördelning och expansionsfond
Infört möjlighet att ange årliga belopp/avsättningar för Övergångspost, Särskild post, Icke varaktiga kapitaltillskott samt Justering av värde för fastigheter
Uppdaterat skatteuträkningsrutinen gällande statlig skatt för inkomståret 2013

6.0.02 / 2013-11-26

Åtgärdat så att justerad skatteuträkning inkomstår 2013 för den som gjort avsättning till expansionsfond blir riktig

6.0.01 / 2013-11-25

Helt ny förbättrad utskriftsrutin som ska medföra att belopp inte kan skrivas ut i fel kolumn
Möjlighet att registrera flera periodiseringsfonder per avsättningsår med olika återföringsår
Vid bokföring av skattebetalning ges möjlighet att ange att det gäller ett årtal 2 år bakåt i tiden
Vid generering av skatteuträknat resultat ges möjlighet att ta med momssaldot
Utökat registreringen av automatkonteringar så att 4 decimaler kan anges för procentsats
Ändrat så att en faktura med slutsumma 0 betraktas som kreditfaktura
Vid registrering av fakturor ändrat så att båda kolumnerna Artikel och Radtext blir lika breda när formulärets bredd förändras
Infört möjlighet att registrera underskott av aktiv verksamhet under Avdrag för tjänst
Ändrat originalfakturarubrikerna moms och öresavrundning till att ha inledande stor bokstav
På grund av sänkt bolagsskatt justerat skatteuträkningen inkomstår 2013 för den som har gjort avsättning till expansionsfond

5.2.03 / 2013-02-10

Ändring av fakturarubrik så att omvänd betalningsskyldighet anges istället för omvänd skattskyldighet
Ändring så att uttrycket Underlag för Mervärdesskattedeklaration gäller istället för uttrycket Momsunderlag för skattedeklaration
Ny rutin för angivande av första verifikationsnummer vid nytt år

5.2.02 / 2013-01-02

Rättat fel som uppstod vid generering av momsredovisningsverifikation vid årsredovisning mot eget kapital

5.2.01 / 2013-01-01

Infört att moms inte räknas med i skatteuträknat resultat fr.o.m. inkomstår 2013
Infört möjlighet att registrera ett belopp för positiv räntefördelning per inkomstår
Ändrat rutinen för automatisk momsredovisning så att en momsfordran bokförs på momsfordingskonto istället för som tidigare momsredovisningskonto
Åtgärdat fel som uppkom vid sortering i förmulär för Skattesatser

5.1.01 / 2012-10-28

För kundfakturering infört så det går att registrera obegränsat antal fakturarader samt att 25 rader skrivs ut per sida
I kundfakturor även infört en ny rad längst ned för info gällande husarbeteavdrag och omvänd skattskyldighet
Vid utskrift av kundfakturor åtgärdat så att antal kopior kan väljas direkt i Vista/Windows 7
Ny funktion i formulär för Verifikationer så att möjlighet finns att söka verifikationer enligt innehåll i verifikationstext

5.0.05 / 2012-04-26

I underlag för NE-blankett justerat avsnitt för övriga uppgifter
Åtgärdat så att import av SIE-fil fungerar även för filer utan radslut
Åtgärdat så att skapande av pdf-fil fungerar även för verksamheter där specialtecken ingår i verksamhetsnamnet

5.0.04 / 2012-04-10

Rättning gällande kontotyper vid redovisning av försäljning
Nytt konto för förluster på momsfria kundfordringar

5.0.03 / 2011-12-28

Förändrat i formulär för Försäljning och Lager så att vid sortering högsta värdet sorteras först
Åtgärdat vid skatteuträkning så att grundavdraget beräknas rätt vid passiv verksamhet

5.0.02 / 2011-12-11

Åtgärdat fel som kunde uppkomma vid uppdatering av befintlig faktura

5.0.01 / 2011-12-08

Nyutvecklad funktion för hantering av Försäljning och Lager
Nyutvecklad funktion för import av SIE-fil
Åtgärdat problem med att felaktig faktura kunde markeras som bokförd
Infört att lagringsplats uppges vid annonsering om ny programversion
Åtgärder så att skarp bokföring inte av misstag ska utföras på demoverksamhet

4.3.04 / 2011-03-22

Åtgärdat fel vid utskrift av faktura gällande rubriksättning vid omvänd skattskyldighet
Åtgärdat vid SIE-export så att verifikationer kommer med ifall förlängt startår angivits utan att några verifikationer finns bokförda startåret

4.3.03 / 2011-02-06

Åtgärdat fel vid beräkning av grundavdrag för pensionärer
Åtgärdat vid årsavslutverifikation så att eventuell tidigare registrerad ingående balans för resultatkonton rensas

4.3.02 / 2010-11-21

På fakturor/kvitton gjort större plats för firmanamn och firmaadress
Åtgärdat så att antal och belopp i fakturor/kvitton alltid skrivs ut med två decimaler
Åtgärdat vid bokföring av kredit-faktura/kvitto så att verifikationstexten anger att verifikationen gäller en sådan

4.3.01 / 2010-08-27

Infört möjlighet till valutaomvandling vid bokföring av verifikation
Åtgärder för nya karensdagar gällande ändrade egenavgifter fr.o.m. juli 2010
Infört möjlighet att registrera leveransadress på kundfakturor
Infört att bokföring på konto för Kundförlust påverkar momsrapport
Åtgärdat så att skapad pdf-fil gällande förenklat årsbokslut visar belopp för låneskulder

4.2.06 / 2010-03-07

Vid utskrift av faktura för Vista- och 7-användare infört möjlighet till ytterligare utskrift
Åtgärdat så att felmeddelande inte visas vid val av sorteringsordning
Infört möjlighet att registrera olika kunder med samma namn
Infört att kundnummer visas tillsammans med kundnamn i komborutor mm
Vid bokföring av kundfaktura utan artikel åtgärdat att kommentar om odefinierat kontonummer tas bort när bokföringen sker

4.2.05 / 2010-02-06

Åtgärdat så att utskrift av pdf-fil kan utföras för Resultaträkning, Balansräkning och Förenklat årsbokslut även för firmanamn innehållande specialtecken
Justerat skatteuträkningen avseende negativ räntefördelning
Vid registrering av Fakturor och kvitton åtgärdat så att Spara-knappen blir upplyst när kund ändras

4.2.04 / 2010-01-26

Infört att det går att ändra återföringsår för avsatta periodiseringsfonder
Rättat beräkning av expansionsfond i skatteuträknat resultat vid avsättning både till periodiserings- och expansionsfond

4.2.03 / 2010-01-24

Förbättrad skatteuträkning avseende jobbskatteavdrag och gällande avdrag för egenavgifter
Infört plats för 2 personnummer gällande fakturering av husarbete
Infört att markering för regional nedsättning överförs till nytt år
Justerat rutin för kontroll av logotyp på kundfaktura
Åtgärdat i Huvudbok så att inte överdel av kalender döljs
Ändrat i rubrik vid underlag för räntefördelning och expansionsfond från 72 % till 73,7 %
Rättat så att rader i kundfaktura inte blir omkastade
Ökat bredden på kommentarskolumn vid utskrift av Verifikationslista

4.2.02 / 2009-10-13

Åtgärdat så att totalbelopp visas vid förhandsgranskning av faktura.

4.2.01 / 2009-10-11

Nytt formulär för att registrera egendefinierade uppsättningar av rubriker på kundfakturor
Infört rutin för att underlätta fakturering av husarbete (ROT/RUT-avdrag)
Infört möjlighet att på kundfaktura registrera BIC, IBAN och webbsideadress
Justerat rutin så att logotyp kan placeras på kundfaktura
Förbättrat rutiner vid betalning av kundfordringar/leverantörsskulder
I rapport för Huvudbok kunna välja att visa ett kontointervall
Infört rutin för att skriva ut Kontoplan
Förhindrat att ändringsverifikation och kopiering kan utföras för Momsredovisnings- och Årsavslutverifikation

4.1.08 / 2009-05-02

Justerat underlag för NE-blankett så att ordningen stämmer med årets taxering
Infört att de rutor i NE-blanketten som användaren själv ska fylla i anges med frågetecken i underlaget
Ändrat så att ett antal intäktskonton hamnar under R2 momsfria intäkter
Ändrat i formuläret för Fakturor så att det fungerar att registrera kundreferens

4.1.07 / 2009-04-08

Infört att verifikationsdatum numera tillåts att sättas i föregående månad
Infört i underlag för Blankett NE att beräknade avdrag för egenavgifter och löneskatt blir i samma storleksordning som de som påförs

4.1.06 / 2009-04-05

Åtgärdat så att fel vid initiering av automatisk momsredovisningsverifikation inte ska uppstå

4.1.05 / 2009-03-30

Justerat skattesatsen vid skatteuträkning gällande privat fastighetsförsäljning
Justerat schablonavdrag vid skatteuträkning gällande uthyrning av privatfastighet

4.1.04 / 2009-03-22

Infört rutin vid skatteuträkning så att beräknade avdrag för egenavgifter och löneskatt blir i samma storleksordning som påförda
Justering vid beräkning av jobbskatteavdrag vid låga inkomster
Justering vid beräkning regional nedsättning av egenavgifter för ungdom
Lagt till informationsruta vid bokföring av ändringsverifikation

4.1.03 / 2008-12-29

Åtgärder inför år 2009

4.1.02 / 2008-12-19

Åtgärdat så att felmeddelande inte uppstår vid borttag av person eller verksamhet

4.1.01 / 2008-10-21

Nytt formulär för att registrera extra kunduppgifter och rutiner så att vissa av dessa skrivs ut på kundfaktura
Rutin så att nyregistrerad kund väljs med automatik vid registrering av nya fakturor
Rutiner för att fakturera med omvänd skattskyldighet
Varning ifall totalsumma för registrerad faktura = 0
Åtgärdat så att hela egna företagsnamnet skrivs ut längst ned på faktura
Åtgärdat så att kundens namn och adress i nödvändiga fall skrivs längst ut på fakturan
Minskat bredd på formulär som används vid val av gällande kundfordring och leverantörsskuld
Ändrat så att hela perioden visas vid start av rapporten Huvudbok
Nytt konto för handel av varor inom EU

4.0.02 / 2008-04-18

I blankett Beräkning räntefördelning och expansionsfond åtgärdat så att beräkning av förändrad expansionsfond blir riktig
I formulär för Skatteuträknat resultat åtgärdat så att särskild löneskatt visas i aktuella fall
I formulär för Skatteuträknat resultat ändrat så att belopp för Mervärdesskatt (Moms) endast visas för den som har årsvis momsredovisning
I förenklat årsbokslut och blankett NE (NEA) flyttat belopp för öresutjämning till R2 Momsfria intäkter

4.0.01 / 2008-04-10

Nyutvecklade formulär gällande underlag för deklarationsblanketterna NE, NEA, Beräkning räntefördelning och expansionsfond samt Momsbilaga
Nya huvudmenyer för Bokslut och för Deklaration
Lagt formulär för Årliga belopp/avsättningar under huvudmenyn Deklaration
Nytt formulär för registrering av Egna pensionspremier i Näringsverksamhet

3.1.04 / 2008-03-10

Uppdaterat skatteuträkningen
Nytt konto för handel av tjänster utanför EU

3.1.03 / 2008-03-01

Åtgärdat så att femeddelande inte uppstår vid Resultaträkning med skottdagen som tilldatum

3.1.02 / 2008-02-11

Åtgärdat så att Momsunderlag för årsvis moms visas rätt vid förlängt startår

3.1.01 / 2008-01-29

Nyutvecklade formulär för Automatisk momsredovisning och Momsunderlag, innehåller bl.a möjlighet att välja kvartalsvis moms
Åtgärdat så att momssaldo visas i Skatteuträknat resultat vid årsvis moms

3.0.04 / 2008-01-13

Åtgärdat Förenklat årsbokslut så att Eget kapital normalt visas med positivt belopp

3.0.03 / 2007-11-22

Åtgärdat ofullständig pappersutskrift av faktura/kvitto som uppkom vid låg skärmupplösning
Åtgärdat fel vid bokföring av kreditfaktura

3.0.02 / 2007-11-11

Möjlighet att skriva ut bokföringsorder vid bokföring av faktura/kvitto
Åtgärdat fel vid utskrift av faktura/kvitto

3.0.01 / 2007-10-21

Registrering och utskrift av kvitto
Faktura/kvitto i Pdf-format
Möjlighet att infoga logotyp i faktura/kvitto
Möjlighet att visa därav moms i faktura/kvitto
Faktura/kvitto utan färgifyllnad
Blankett för Förenklat årsbokslut i Pdf-format
Underlag för inkomstdeklarationsblankett N6
Automatiska avskrivningar för restvärdesavskrivning

Registrering av Budget

Formulär för visning av kontotyper med ingående konton

2.0.01 / 2006-08-28   Fakturering med Kund- och Artikelregister
Automatkonteringar
Kopiering av verifikation
Bokföring av ändringsverifikation
 

1.0.01 / 2005-10-25 Bokföring
Automatiska avskrivningar
Automatiskt årsavslut
Verifikationsbibliotek
Anläggningsregister
Kund- och Leverantörsreskontra
Personlig inkomstregistrering
Skatteuträkning